Ân hạn nợ gốc là gì? có đặc điểm gì?

Ân hạn nợ gốc là gì? có đặc điểm gì?