Cách Thuật Ngữ Phổ Biến Khi Vay Vốn

Vay vốn Bảo lãnh có bảo đảm bằng tài sản hoặc bằng uy tín

Bảo lãnh có bảo đảm bằng tài sản và bảo lãnh có bản đảm bằng uy tín

* Bảo lãnh có bảo đảm bằng tài sản là bên bảo lãnh phải có tài sản để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Việc bảo lãnh bằng tài sản có thể kèm theo biện pháp thế chấp hặc cầm cố để thực hiện nghĩa vụ hoặc do tổ chức tín dụng và bên bảo lãnh thoả thuận.

* Bảo lãnh bằng uy tín là hình thức bảo lãnh chỉ dựa trên uy tín của người bảo lãnh, chỉ được áp dụng cho các khoản vay nhỏ.

Khái niệm bảo lãnh

Bảo lãnh là việc bên thứ ba cam kết với bên cho vay vốn (người nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên đi vay (người được bảo lãnh) nếu khi đến thời hạn mà người được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ.

Cho vay tiền mặt nhanh chóng

Thời hạn thế chấp và giải chấp

Giải chấp là việc giải trừ thế chấp đối với tài sản đang ở ngân hàng. Một tài sản được giải chấp khi nó đã chấm dứt nghĩa vụ đảm bảo cho khoản nợ – Đã thanh lý hợp đồng vay.

Thế chấp tài sản không có thời hạn riêng mà phụ thuộc vào thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự hoặc kinh tế được đảm bảo bằng tài sản thế chấp.Thời hạn thế chấp chấm dứt khi người đi vay thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ.

Hồ sơ vay thế chấp (vay tiền không thế chấp)

* Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án kinh doanh và tự khai nguồn thu nhập – chi phí từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

* Giấy tờ nhân thân (CMND, hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân…).

* Hồ sơ Pháp lý (Giấy đăng ký kinh doanh, mã số thuế…).

* Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập (sổ theo dõi doanh thu/công nợ, báo cáo tài chính, tờ khai thuế giá trị gia tăng, hợp đồng cho thuê nhà/xe).

* Tài liệu thuyết minh mục đích sử dụng vốn vay (hợp đồng đầu vào/đầu ra, hóa đơn mua/bán hàng, các chứng từ khác…).

* Giấy tờ thể hiện quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản đảm bảo.

* Các giấy tờ khác có liên quan.

Các thuật ngữ phổ biến khi vay vốn

Thế chấp toàn bộ và thế chấp 1 phần bất động sản

Thế chấp toàn bộ bất động sản có vật phụ thì vật phụ của bất động sản cũng thuộc tài sản thế chấp. Nếu thế chấp 1 phần bất động sản có vật phụ thì vật phụ chỉ thuộc tài sản thế chấp nếu có thỏa thuận. Trong thực tế các ngân hàng chỉ chấp nhận thế chấp toàn bộ bất động sản.

Thế chấp trực tiếp và thế chấp gián tiếp

Thế chấp trực tiếp nghĩa là tài sản thế chấp do vốn vay tạo nên. Thế chấp gián tiếp nghĩa là tài sản thế chấp và tài sản dùng vốn vay để mua là hai tài sản khác nhau.

Thế chấp thứ nhất và thế chấp thứ hai

Thế chấp thứ nhất là việc thế chấp tài sản để bảo đảm cho món nợ thứ nhất hay thế chấp cho khoản vay đầu tiên đang tồn tại được gọi là thế chấp thứ nhất. Thế chấp thứ hai là hình thức thế chấp, trong đó người đi vay sử dụng phần giá trị chênh lệch giữa giá trị tài sản thế chấp và khoản vay thứ nhất được bảo đảm bằng tài sản đó để bảo đảm cho khoản nợ thứ hai.

Thế chấp công bằng

Là hình thức thế chấp mà ngân hàng chỉ nắm giữ giấy chứng nhận sở hữu tài sản hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bảo đảm cho món vay. Khi người đi vay không trả được nợ, việc xử lý tài sản dựa trên thoả thuận giữa người cho vay và người đi vay hoặc nhờ đến tòa án.

>> CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Rate this post