Nợ xấu có vay được tiền ngân hàng không ?

Nợ xấu có vay được tiền ngân hàng không ?

Nợ xấu có vay được tiền ngân hàng không ?