Vay tiêu dung tín chấp bằng lương tiền mặt dễ hay khó?

Vay tiêu dung tín chấp bằng lương tiền mặt dễ hay khó?

Vay tiêu dung tín chấp bằng lương tiền mặt dễ hay khó?